Polskie Radio: przystanek na drodze do grobu

polskie-radio.gifPolskie Radio ginie. Oddane przez braci Kaczyńskich ludziom mało zdolnym, bez warsztatu radiowego, za to zapiekłym w swej ideologii – niszczy własny dorobek. Oto kolejny dowód, kilka danych statystycznych, dotyczących tym razem Radia Polonia i pozornie drobnej sprawy szczegółowej. W roku 2005 cały program Radia Polonia otrzymał 8210 listów. W tym redakcja audycji w jęz. esperanto 5548, angielska 1204, niemiecka 912, białoruska 268, polska 168, rosyjska 113, ukraińska 65. W I półroczu 2006 roku cały program Radia Polonia otrzymał 2528 listów. W tym redakcja esperancka 1825, angielska 270, niemiecka 236, rosyjska 84, białoruska 56, polska 47, ukraińska 10. Pytanie dla idiotów: który język zniknie z anteny PR?

Odpowiedź: oczywiście, najpopularniejsza redakcja programów w języku esperanto. Bo „priorytety programowe”, to – jakżeby inaczej – „eksport IV RP” na Ukrainę i – zwłaszcza – Białoruś. Choć tam wypocin naszych oszalałych propagandystów słucha pies z kulawą nogą.

Oto – lekko podrasowany redakcyjnie i skrócony dla zakumuflowania autora, który obawia się represji nowych przełożonych – tekst, rozpowszechniany w środowisku polskich esperantystów. Nie pytajcie, skąd go mam; mam, i już. Czytajcie:

Już pierwsze spotkanie z członkiem Zarządu PR SA, któremu podlega również Radio Polonia, J. Targalskim [ps. Józef Drawski] z kierownikami redakcji pod koniec lipca br. unaoczniło skalę zmian w dotychczasowej pracy Programu, która – jak to przedstawił p. Targalski – ma służyć „wykorzenienia postkomuny panoszącej się tu od 16 lat”. Ponowne spotkanie z p. J. Targalskim nastąpiło 2 października z okazji prezentacji nowego wicedyrektora. Tym razem dziennikarze dowiedzieli się, iż program dla zagranicy PR zmienia swój profil, ukierunkowując się na Wschód ze szczególną uwagą traktując programy w języku ukraińskim i białoruskim, szkoląc dziennikarzy z tych i dla tych krajów.

W połowie października na otwartym spotkaniu załogi radiowej prezes PR SA Krzysztof Czabański poinformował o tragicznej sytuacji finansowej radia i koniecznych zmianach strukturalnych, uspakajając iż nie będą ona dotyczyć pracowników, prócz naturalnych zmian związanych z emeryturami lub złą ocena pracy konkretnych pracowników. Jednocześnie publicznie prezes Czabański mówił m.in. w Sejmie o „radykalnych korektach” mających dotknąć „radio dla obcokrajowców, gdzie słuchalność nie zbliża się do granicy błędu statystycznego”. Mimo, iż w kontekście słuchalności audycji esperanckich PR nie jest to zgodne z prawdą, tylko ta redakcja nie znalazła się w projekcie nowej struktury Radia Polonia PR, który to projekt został opublikowany na wewnętrznych stronach internetowych PR, w popołudniowych godzinach 31 października br.

Formalnie to MSZ w umowie z PR wymienia języki nadawania i esperanto znajduje się również w ostatniej umowie podpisanej w maju br. Brak Redakcji Esperanto w planie nowej struktury PR – która ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2007 być może została już uzgodniona z decydentami w MSZ. Sami pracownicy mają prawo kierować swoje uwagi w tej sprawie do Prezesa PR SA, Krzysztofa Czabańskiego do 10 listopada i oczywiście nie omieszkają tego zrobić.

Poczytajmy teraz wspomniany projekt, opublikowany w radiowym intranecie. Znów: nie pytajcie, skąd go mam. Mam, i już. Źródła przecieku, rzecz prosta, nie ujawnię. Po prostu: czytajcie:

Nowa struktura
31.10.2006

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej przekazuje Założenia do restrukturyzacji Polskiego Radia – S.A.

Przygotowując niniejszy dokument Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej kierował się następującymi uwarunkowaniami zewnętrznymi:

• zmieniającą się sytuacją mediów publicznych w skomercjalizowanym sektorze nadawców;
• postępującą konsolidacją sektora mediów;
• rozwojem rynku nowych mediów oraz rynku reklamowego;
• postępującą erozją kultury słowa, refleksji, wspólnotowości, solidarności;
• utrzymywaniem się tendencji spadkowej wpływów z abonamentu;

Przy opracowywaniu dokumentu uwzględniono przedstawione poniżej założenia strategiczne:

• rozwój tożsamości Polskiego Radia S.A. jako instytucji dobra narodowego:
• rolę informacyjną, edukacyjną, kulturotwórczą i integracyjną, jaką powinny spełniać media publiczne;
• potrzebę przeformatowania pozycji PR – S..A. w sektorze nadawców radiowych,
• wyeksponowanie misyjności, rzetelności i obiektywizmu;
• uwzględnienie w polityce programowej nowej sytuacji kraju (integracja europejska, globalizacja, przenikanie się rynków, kultur, interesów);
• ekspansja na rynku nowych mediów, wdrażanie produkcji multimedialnej.

Przy budowaniu nowej struktury organizacyjnej Polskiego Radia S.A., zgodnie z założeniami przyjęto:

1) podział Polskiego Radia S.A. na dwa Piony: Pion Programowy oraz Pion Korporacyjny.

2) W Pionach zaproponowano utworzenie:

a) Dyrekcji Programowej
b) Dyrekcji Korporacyjnej

w ramach Pionu Programowego poza Dyrekcją Programową funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

• Programy Polskiego Radia, Nowe Media oraz Archiwum Polskiego Radia

Poza częścią określającą strukturę Programów w Pionie Programowym zaproponowano istnienie dwóch Centrów:

• Radiowego Centrum Informacji i Dokumentu, w skład którego wchodzą: Info-Radio – w organizacji, Informacyjna Agencja Radiowa, Naczelna Redakcja Programów Katolickich, Redakcja Audycji Religijnych, Studio Reportażu i Dokumentu
• Radiowego Centrum Nagrań, w którego strukturze ulokowano: Radiową Agencję Nagrań i Koncertów, Teatr Polskiego Radia, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polską Orkiestrę Radiową, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” w Poznaniu

W Programach Polskiego Radia przywrócono strukturę organizacyjną z okresu przed wprowadzeniem systemu producenckiego tj. strukturę zawierającą działy i redakcje tworzące audycje na rzecz konkretnych Anten, pozwalające Programom na zachowanie własnego charakteru.

W ramach każdego Programu działać będą Sekretariaty Programowe, w skład których wejdą:
a) Sekcja ramówki i dokumentacji programowej,
b) Sekcja produkcji, realizacji i oprawy antenowej,
c) Sekcja wydawców,
d) Sekcja promocji
co oznacza powrót do Programów realizatorów, wydawców oraz specjalistów od spraw promocji.

W Pionie Korporacyjnym utworzono Dyrekcję Korporacyjną, w skład której wchodzą:
– Biuro Zarządu, z poszerzonym zakresem działania o:
1) opracowywanie projektów strategii rozwoju Spółki poprzez określanie kierunków rozwoju oraz celów strategicznych Spółki we współpracy z Zarządem PR – S.A. oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi

2) przygotowywanie i monitorowanie wdrażania projektów strategicznych oraz realizacja działań restrukturyzacyjnych w Spółce

3) przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków usprawniających i wdrożeniowych dotyczących poszczególnych sfer funkcjonowania PR – S.A. w oparciu o cele i przyjętą strategię działania

– nowo utworzone Biuro Komunikacji i Public Relations, do którego należeć będzie:

1) prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, pozarządowymi, politycznymi, ośrodkami akademickimi i placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi,
2) prowadzenie działań związanych z kształtowaniem kultury korporacyjnej spółki,
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki, jej Zarządu w mediach i w otoczeniu zewnętrznym,
4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami – organizacja spotkań, konferencji prasowych,
5) przekazywanie informacji o pracach i decyzjach organów Spółki wszystkim komórkom PR – S.A,
6) realizacja kampanii PR dla potrzeb poszczególnych Programów PR – S.A.

– Biuro Prawne
– Biuro Inwestycji
– Dział Kontroli Jakości Emisji.

W Pionie Korporacyjnym ulokowano: Biuro Kadr i Szkolenia, Biuro Administracyjne, Kancelarię Tajną Inspektorat BHP, Biuro Informatyki i Telekomunikacji, Biuro Produkcji Radiowej, Biuro Obsługi Technicznej, Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim Biuro Ekonomiczne, Biuro Finansów i Księgowości oraz Agencję Reklamy.

W przedstawionym projekcie z Pionów wyłączono stanowisko Głównego Księgowego Polskiego Radia – S.A., zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 Statutu Spółki, jako stanowisko kierownicze podporządkowane bezpośrednio Zarządowi Polskiego Radia, jednocześnie powierzając Głównemu Księgowemu nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości, organizacyjne ulokowanym w Pionie Korporacyjnym.

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Dyrekcji Programowej i Pionu Programowego oraz Dyrekcji Korporacyjnej i Pionu Korporacyjnego zawierają tabele (w załączniku na dole strony).

Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej w związku z planowaną reorganizacją nie przewiduje zwolnień grupowych pracowników

 

PION PROGRAMOWY

 

 

DYREKCJA PROGRAMOWA

 

 Do Dyrekcji Programowej należy koordynowanie działalność komórek organizacyjnych wchodzących w skład Dyrekcji Programowej oraz koordynowanie prac komórek organizacyjnych Pionu Programowego, przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Pionu Programowego

 

 

BIURO PROGRAMOWE

 

Dział Strategii i Planowania Programowego

Dział Koordynacji

Dział Statystyki i Dokumentacji Programowej

Dział Analiz Programowych

 • Zespół ds. analiz programowych
 • Zespół ds. Badań
 • Redakcja językowa
 • Redakcja ds. Łączności ze Słuchaczami

Dział Obsługi Prawnej

 

 

 • opracowywanie rocznej i wieloletnich strategii programowych, zawierających opis celów, struktury gatunkowej i zawartości poszczególnych programów
 • opiniowanie planów ramowych Programów PR – S.A.
 • koordynacja realizacji, zaakceptowanej przez Zarząd działalności programowej
 • statystyka merytoryczna i gromadzenie danych do rozliczenia zobowiązań wynikających z prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • przygotowywanie sprawozdań programowych dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • analizowanie audycji i Programów z punktu widzenia treści i formy i ich zgodności z przyjętą strategią programową
 • planowanie badań odbioru radiowego
 • gromadzenie opinii słuchaczy na temat poszczególnych audycji i Programów
 •  

 

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 

Zespół Wymiany Programowej

Sekcja EBU

Sekcja Obsługi Wyjazdów

Sekcja Konkursów Międzynarodowych

 

 • realizacja i nadzorowanie wykonania umów międzynarodowych o współpracy PR – S.A. z radiofoniami zagranicznymi
 • realizacja i nadzorowanie wykonania zadań wynikających z członkostwa PR – S.A.w Europejskiej Unii Nadawców (EBU)
 • koordynowanie i realizacja wymiany programów i usług radiowych z radiofoniami zagranicznymi, realizacja ofert wymiany i wzajemnych usług z radiofoniami – członkami EBU
 • działania na rzecz współpracy z polskojęzycznymi stacjami radiowymi
 • realizacja udziału PR – S.A. w międzynarodowych konkursach, festiwalach, konferencjach i imprezach
 • przygotowywanie programów pobytu gości zagranicznych w PR – S.A.

 

BIURO PROMOCJI

 

Dział Promocji Korporacyjnej

Dział Wydarzeń Promocyjnych i Reklamy

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Obsługi Mediów

 

 

 • opracowywanie długoterminowej strategii promocji marki Polskiego Radia
 • planowanie kampanii reklamowych dla poszczególnych Programów Polskiego Radia
 • zakup nośników kampanii reklamowych
 • pozyskiwanie patronów medialnych wydarzeń organizowanych przez PR – S.A.
 • prowadzenie polityki zamówień artykułów promocyjnych
 • nadzorowanie pracy sekcji promocji w Programach Polskiego Radia
 • dbałość o spójność identyfikacji wizualnej Polskiego Radia

 

 

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

 

 

 

 

 

PROGRAM 1

 

Dział Informacji, Publicystyki Gospodarczej i Sportu

 • Redakcja Wiadomości i Serwisu Kierowców
 • Redakcja Aktualności
 • Redakcja Gospodarcza
 • Redakcja Sportowa

Dział Kultury, Muzyki, Wiedzy i Społeczeństwa

 • Redakcja Kultury
 • Redakcja Wiedza i Społeczeństwo
 • Redakcja Muzyki

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji

 

 

 

 

Uniwersalny program informacyjno-publicystyczny o charakterze rodzinnym, realizujący wszystkie gatunki i formy radiowe, transmisje, słuchowiska, dyskusje.

 

PROGRAM 2

 

Redakcja Muzyczna

Redakcja Literacka

Redakcja Aktualności Kulturalnych

Redakcja Publicystyki Kulturalnej

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji    

 

 

Program poświęcony kulturze, muzyce poważnej, literaturze, nauce.

 

PROGRAM 3

 

Redakcja Aktualności

Redakcja Słowa

Redakcja Muzyczna

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji   

 

 

Program informacyjno-muzyczno-rozrywkowy

 

PROGRAM 4 RADIO BIS

Redakcja Edukacji, Wiedzy i Kultury

Redakcja Aktualności

Redakcja Muzyczna

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji    

 

 

Program młodzieżowo-edukacyjny

 

RADIO POLONIA

Redakcja Angielska

Reakcja Białoruska

Redakcja Niemiecka

Redakcja Polska

Redakcja Rosyjska

Redakcja Ukraińska

Sekcja Reklamy i Promocji

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

 

 

Program dla zagranicy

 

NOWE MEDIA

 

Dział Produkcji Informatycznej i Multimedialnej

Redakcja Internetowa i Kanałów Tematycznych

Dział Komunikacji Mobilnej

Dział Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Radiowa produkcja i dystrybucja multimedialna, serwis internetowy

 

ARCHIWUM POLSKIEGO RADIA

 

Redakcja Dokumentacji, Informacji i Archiwizacji

Dział Techniczno-Realizacyjny

Dział Fonoteki Muzycznej i Słownej

Dział Biblioteki

Archiwum Akt

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Magazyn Nośników Czystych

 

 

Tworzenie, obsługa i udostępnianie zbiorów

 

 

RADIOWE CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTU

 

 

 

INFO-RADIO w organizacji

 

 

Program informacyjno-polityczny. Radio obywatelskie.

 

 

INFORMACYJNA AGENCJA RADIOWA

 

 

 

Produkcja i dystrybucja serwisu informacyjnego

 

 

NACZELNA REDAKCJA PROGRAMÓW KATOLICKICH

 

Audycje religijne. Realizacja porozumienia zawartego z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski

 

REDAKCJA AUDYCJI RELIGIJNYCH

 

Audycje religijne. Realizacja porozumienia zawartego z Polską Radą Ekumeniczną

 

 

STUDIO REPORTAŻU I DOKUMENTU

 

 

Produkcja reportażu, audycji dokumentalnych i artystycznych

 

 

RADIOWE CENTRUM NAGRAŃ

 

 

RADIOWA AGENCJA NAGRAŃ I KONCERTÓW

 

Radiowa Agencja Fonograficzna

   Dział Repertuarowy

   Dział Produkcji

Wydział Zarządzania Studiami Nagraniowymi

Dział Handlowo-Promocyjny i Ekonomiczny

 

 

·         opracowywanie fonograficznych projektów wydawniczych (w tym analiza ekonomiczna i plan biznesowy poszczególnych projektów)

·         prowadzenie Katalogu Fonograficznego PR – S.A.

·         koordynacja działalności koncertowej w studiach im. W. Lutosławskiego i A.Osieckiej

·         kompleksowa organizacja nagrań muzycznych w studiach nagraniowych

·         organizacja koncertów

·         dokonywanie rejestracji w Warszawie i terenie Polski imprez muzycznych (koncertów, konkursów, festiwali)

·         kompleksowa realizacja eksperymentalnych form radiowych zlecanych przez Programy PR – S.A.

·         opracowywanie strategii promocji wydawnictw fonograficznych

·         promocja i reklama studiów nagraniowych i koncertowych PR – S.A.

sprzedaż licencji w uzgodnieniu z Dyrekcją Programową

 

 

TEATR POLSKIEGO RADIA

 

 

Produkcja słuchowisk i innych form udramatyzowanych

 

 

RADIOWE CENTRUM KULTURY LUDOWEJ

 

 

Animacja i popularyzacja kultury ludowej, produkcja audycji artystycznych

 

POLSKA ORKIESTRA RADIOWA

 

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

 

CHÓR POLSKIEGO RADIA W KRAKOWIE

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

ORKIESTRA KAMARALNA POLSKIEGO RADIA ‘AMADEUS’ w POZNANIU

 

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

Jak widać, redakcji esperanckiej rzeczywiście w tym schemacie nie ma. Ale co więcej: nie ma tam również komórki o nazwie Centrum Historii Polskiego Radia. Za dużo trzeba by mówić o PRL?

Ciekawe, co się stanie z gigantycznym archiwum i dorobkem naukowym wielkiego radiowca, prof. dr Macieja Kwiatkowskiego; nawiasem mówiąc, jednego z czołowych działaczy „Solidarności” w Polskim Radiu.

Ech, tfu. Nie ma o czym właściwie mówić. Nawet mi się nie chce wstawiać antypisowskiej grafiki. Śmiecie mentalne, i tyle.

Reklamy

20 myśli w temacie “Polskie Radio: przystanek na drodze do grobu

 1. rozumiem polski, ale nie mowiem dobrze po polski… preto bendziem pisac swoi komentarz po angielski…

  my name is amir… i am bosnian living in denmark… i speak equally well english and esperanto… i must admit that i rarely listened to esperanto program from radio polonia, but i know many people did, and were really glad for it… closing esperanto broadcast means that number of esperantists would not be able to hear fresh news from poland in esperanto…. i have no idea why would it be in the interest of polish government to shut down the broadcast, for on the long run, poland is loosing the communication channel… it is hard to say whether new, better, or more important channel can be organized for the same financial means… example with ukrainian broadcast stated by Targalski, does not sound better in my ears, with all respect to ukrainian minority in poland…

  another thing Targalski mentions is that Zamenhof was a jew, ergo not polish, making it clear that one cannot be jew and polish at the same time… nonsence… we know that similar statements were used by nazi propaganda in the past… by privatizing the right to „polishness”, to judge who is polish, Targalski is playnig on the dangerous cords of nationalism… it does not surprise me, for the same thing is happening other places in europe; a growing group of people are privatizing the right to national belonging… this monopolysation is not going to bring any good to poland, denmark or any other country… i hope we all remember the danger and consequences of nationalism in recent history of bloodshed… raise your voice and resist to nationalistic retoric, f.ex. by choosing neutral mean for international communication: esperanto.

  Polubienie

 2. Pri esperanto elsendo.. Estas bedauxrinde ke pola radio ne volas partopreni al diskonigado de la Universala Linvgo mi logxas en meksiko kaj por mi estas la sama ke meksika radio forgesis maya lingvo. Almenaux lasu reta elsendo mi pensas ke la kosto ne egalas la boneco kaj fama ke tio aldonos al pollando.

  I Think that you need to think twice.. It’ s culture.. It’s Tradition .. It’s a way to show to the world that polland it’s ready to create bonds to the rest of the countries..
  don’t blow it away.

  Amo el esperanto a traves de sus transmisiones no olviden que su redacción a inspirado a miles a través del mundo.

  Saludos de mexico

  Polubienie

 3. Drogi Gnębonie, mówienie o trzech belgijskich dywizjach Waffen-SS jest sporym nadużyciem.

  5. Dywizja Waffen-SS składała się z „nordyckich” ochotników — Holendrów i Flamandów w pułku Westland oraz Duńczyków, Norwegów i Szwedów w pułku Nordland. Mówienie o tej dywizji, jako o jednostce belgijskiej (czy choćby flamandzkiej), jest nieporozumieniem.

  27. Dywizja Waffen-SS „Langemarck” to przemianowanie flamandzkiej brygady SS.

  28. Dywizja Waffen-SS „Wallonien” to przemianowanie walońskiej brygady SS.

  W obu przypadkach mówię o przemianowaniu, bo de facto nadal były to brygady. Pod koniec wojny kreowanie kolejnych papierowych dywizji było normalną praktyką w III Rzeszy.

  Jako takiej jednostki belgijskiej nie było. Walonowie mieli tarczę naramienną z w barwach Belgii, lecz z napisem „Wallonie”.

  Polubienie

 4. “To całkiem normalne. Twórca esperanta nie był czystej krwi Polakiem, lecz Żydem. A Polacy chcieliby widzieć Żydów w krematorium”.

  Szczeniacka insynuacja. Natomiast istnienie trzech ochotniczych belgijskich dywizji Waffen SS (5, 27, 28) jest dobrze udokumentowanym faktem.

  Polubienie

 5. @Fraglesi – esperanto zachwyca swoją „matematyczną” konstrukcją. Nauka przebiega naprawdę szybko – przed wojną zrobiono badania, według których poziom podstawowy osiąga się 10-krotnie szybciej niż w przypadku angielskiego czy francuskiego – a rozumienie mówionego esperanta jest nieporównanie łatwiejsze niż innych języków ze względu na jego fonetyczną konstrukcję. Niezależnie od obecnej przydatności, jest to bardzo ciekawe doświadczenie.

  Polubienie

 6. @Wimmer
  Moja nauka esperanto zaczęła się rok temu. Zapisałem się na niemiecki a kurs w szkole jezykowej nie mógł się jakoś zacząć (brak chętnych) Przypadkiem trafiłem na esperanto.pl, ściągnąłem kurs i zaraziłem się 🙂 Znam francuski (chodziłem do francuskiego liceum) i angielski. Teraz atakuje mocno niemiecki. Esperanto uczę się w weekendy na lernu.net. Do mówienia jeszcze mi daleko 🙂

  Polubienie

 7. To ja przetłumaczę Remuŝa:

  Rozumiem, że radio, które nadaje do innych krajów, chce to robić jak najtaniej i jak najskuteczniej. Żałować należy, że nowe kierownictwo Polskiego Radia nie ma świadomości wagi audycji w języku Esperanto.
  Nie jest jednak dla mnie zrozumiałe, że nie można zachować audycji w Internecie i nadawać ich wyłącznie w Sieci, a nie w eterze.
  Nie potrafię jeszcze wystarczająco dobrze rozumieć mówionego polskiego i chciałbym, aby w nowym programie znalazł się kurs języka polskiego. Nie wątpię, że obecny zespół esperancki potrafiłby najskutecznie o to zadbać.
  Inna uwaga, którą usłyszałem przy okazji usnięcia audycji esperanckich:
  „To całkiem normalne. Twórca esperanta nie był czystej krwi Polakiem, lecz Żydem. A Polacy chcieliby widzieć Żydów w krematorium”.
  Mam nadzieję, że nie ma w tym prawdy. Ale stwarza to tak samo złe wrażenie, jak gdyby nie można było więcej słuchać w Polsce Chopina.
  Czy Polacy nie są dumni ze swoich sławnych obywateli?

  Polubienie

 8. Przepraszam, czytam ale jeszcze nie mogę dobrze pisać po polsku. Można mnie odpowiadać po polsku.

  Mi komprenas ke radio kiu elsendas al fremdaj landoj volas fari tion plej malmultekoste kaj plej efike. Estas bedaŭrinde ke la nova estraro de la Pola radio ne konscias pri la graveco de la elsendoj en Esperanto.
  Ne estas klara al mi se tamen ne eblas konservi elsendojn surrete, kaj dissendi ilin nur rete kaj ne plu etere.
  Mi ankoraŭ ne kapablas sufiĉe bone aŭdi parolatan polan lingvon, kaj mi ŝatus ke en via nova programo, vi inkluzivos kurson pri la pola lingvo. Mi ne dubas ke la nuna Esperanta teamo kapablas zorgi pri tio plej efike.
  Alia rimarko kiun mi aŭdis pri la forigo de la Esperantaj elsendoj estis:
  „Tio estas tute normala. La fondinto de Esperanto ne estis purrasa Polo sed Judo. Kaj Poloj ankoraŭ preferas Judojn en la fornego.”
  Espereble ne estas ia vera en tio. Tamen tio donas la saman malbonan impreson kvazaŭ Chopin ne plu povus esti aŭskultata en Pollando.
  Ĉu Poloj ne plu fieras pri siaj famuloj?

  Remuŝ (Belgio)

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.