Polskie Radio: przystanek na drodze do grobu

polskie-radio.gifPolskie Radio ginie. Oddane przez braci Kaczyńskich ludziom mało zdolnym, bez warsztatu radiowego, za to zapiekłym w swej ideologii – niszczy własny dorobek. Oto kolejny dowód, kilka danych statystycznych, dotyczących tym razem Radia Polonia i pozornie drobnej sprawy szczegółowej. W roku 2005 cały program Radia Polonia otrzymał 8210 listów. W tym redakcja audycji w jęz. esperanto 5548, angielska 1204, niemiecka 912, białoruska 268, polska 168, rosyjska 113, ukraińska 65. W I półroczu 2006 roku cały program Radia Polonia otrzymał 2528 listów. W tym redakcja esperancka 1825, angielska 270, niemiecka 236, rosyjska 84, białoruska 56, polska 47, ukraińska 10. Pytanie dla idiotów: który język zniknie z anteny PR?

Odpowiedź: oczywiście, najpopularniejsza redakcja programów w języku esperanto. Bo „priorytety programowe”, to – jakżeby inaczej – „eksport IV RP” na Ukrainę i – zwłaszcza – Białoruś. Choć tam wypocin naszych oszalałych propagandystów słucha pies z kulawą nogą.

Oto – lekko podrasowany redakcyjnie i skrócony dla zakumuflowania autora, który obawia się represji nowych przełożonych – tekst, rozpowszechniany w środowisku polskich esperantystów. Nie pytajcie, skąd go mam; mam, i już. Czytajcie:

Już pierwsze spotkanie z członkiem Zarządu PR SA, któremu podlega również Radio Polonia, J. Targalskim [ps. Józef Drawski] z kierownikami redakcji pod koniec lipca br. unaoczniło skalę zmian w dotychczasowej pracy Programu, która – jak to przedstawił p. Targalski – ma służyć „wykorzenienia postkomuny panoszącej się tu od 16 lat”. Ponowne spotkanie z p. J. Targalskim nastąpiło 2 października z okazji prezentacji nowego wicedyrektora. Tym razem dziennikarze dowiedzieli się, iż program dla zagranicy PR zmienia swój profil, ukierunkowując się na Wschód ze szczególną uwagą traktując programy w języku ukraińskim i białoruskim, szkoląc dziennikarzy z tych i dla tych krajów.

W połowie października na otwartym spotkaniu załogi radiowej prezes PR SA Krzysztof Czabański poinformował o tragicznej sytuacji finansowej radia i koniecznych zmianach strukturalnych, uspakajając iż nie będą ona dotyczyć pracowników, prócz naturalnych zmian związanych z emeryturami lub złą ocena pracy konkretnych pracowników. Jednocześnie publicznie prezes Czabański mówił m.in. w Sejmie o „radykalnych korektach” mających dotknąć „radio dla obcokrajowców, gdzie słuchalność nie zbliża się do granicy błędu statystycznego”. Mimo, iż w kontekście słuchalności audycji esperanckich PR nie jest to zgodne z prawdą, tylko ta redakcja nie znalazła się w projekcie nowej struktury Radia Polonia PR, który to projekt został opublikowany na wewnętrznych stronach internetowych PR, w popołudniowych godzinach 31 października br.

Formalnie to MSZ w umowie z PR wymienia języki nadawania i esperanto znajduje się również w ostatniej umowie podpisanej w maju br. Brak Redakcji Esperanto w planie nowej struktury PR – która ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2007 być może została już uzgodniona z decydentami w MSZ. Sami pracownicy mają prawo kierować swoje uwagi w tej sprawie do Prezesa PR SA, Krzysztofa Czabańskiego do 10 listopada i oczywiście nie omieszkają tego zrobić.

Poczytajmy teraz wspomniany projekt, opublikowany w radiowym intranecie. Znów: nie pytajcie, skąd go mam. Mam, i już. Źródła przecieku, rzecz prosta, nie ujawnię. Po prostu: czytajcie:

Nowa struktura
31.10.2006

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej przekazuje Założenia do restrukturyzacji Polskiego Radia – S.A.

Przygotowując niniejszy dokument Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej kierował się następującymi uwarunkowaniami zewnętrznymi:

• zmieniającą się sytuacją mediów publicznych w skomercjalizowanym sektorze nadawców;
• postępującą konsolidacją sektora mediów;
• rozwojem rynku nowych mediów oraz rynku reklamowego;
• postępującą erozją kultury słowa, refleksji, wspólnotowości, solidarności;
• utrzymywaniem się tendencji spadkowej wpływów z abonamentu;

Przy opracowywaniu dokumentu uwzględniono przedstawione poniżej założenia strategiczne:

• rozwój tożsamości Polskiego Radia S.A. jako instytucji dobra narodowego:
• rolę informacyjną, edukacyjną, kulturotwórczą i integracyjną, jaką powinny spełniać media publiczne;
• potrzebę przeformatowania pozycji PR – S..A. w sektorze nadawców radiowych,
• wyeksponowanie misyjności, rzetelności i obiektywizmu;
• uwzględnienie w polityce programowej nowej sytuacji kraju (integracja europejska, globalizacja, przenikanie się rynków, kultur, interesów);
• ekspansja na rynku nowych mediów, wdrażanie produkcji multimedialnej.

Przy budowaniu nowej struktury organizacyjnej Polskiego Radia S.A., zgodnie z założeniami przyjęto:

1) podział Polskiego Radia S.A. na dwa Piony: Pion Programowy oraz Pion Korporacyjny.

2) W Pionach zaproponowano utworzenie:

a) Dyrekcji Programowej
b) Dyrekcji Korporacyjnej

w ramach Pionu Programowego poza Dyrekcją Programową funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

• Programy Polskiego Radia, Nowe Media oraz Archiwum Polskiego Radia

Poza częścią określającą strukturę Programów w Pionie Programowym zaproponowano istnienie dwóch Centrów:

• Radiowego Centrum Informacji i Dokumentu, w skład którego wchodzą: Info-Radio – w organizacji, Informacyjna Agencja Radiowa, Naczelna Redakcja Programów Katolickich, Redakcja Audycji Religijnych, Studio Reportażu i Dokumentu
• Radiowego Centrum Nagrań, w którego strukturze ulokowano: Radiową Agencję Nagrań i Koncertów, Teatr Polskiego Radia, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polską Orkiestrę Radiową, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” w Poznaniu

W Programach Polskiego Radia przywrócono strukturę organizacyjną z okresu przed wprowadzeniem systemu producenckiego tj. strukturę zawierającą działy i redakcje tworzące audycje na rzecz konkretnych Anten, pozwalające Programom na zachowanie własnego charakteru.

W ramach każdego Programu działać będą Sekretariaty Programowe, w skład których wejdą:
a) Sekcja ramówki i dokumentacji programowej,
b) Sekcja produkcji, realizacji i oprawy antenowej,
c) Sekcja wydawców,
d) Sekcja promocji
co oznacza powrót do Programów realizatorów, wydawców oraz specjalistów od spraw promocji.

W Pionie Korporacyjnym utworzono Dyrekcję Korporacyjną, w skład której wchodzą:
– Biuro Zarządu, z poszerzonym zakresem działania o:
1) opracowywanie projektów strategii rozwoju Spółki poprzez określanie kierunków rozwoju oraz celów strategicznych Spółki we współpracy z Zarządem PR – S.A. oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi

2) przygotowywanie i monitorowanie wdrażania projektów strategicznych oraz realizacja działań restrukturyzacyjnych w Spółce

3) przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków usprawniających i wdrożeniowych dotyczących poszczególnych sfer funkcjonowania PR – S.A. w oparciu o cele i przyjętą strategię działania

– nowo utworzone Biuro Komunikacji i Public Relations, do którego należeć będzie:

1) prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, pozarządowymi, politycznymi, ośrodkami akademickimi i placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi,
2) prowadzenie działań związanych z kształtowaniem kultury korporacyjnej spółki,
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki, jej Zarządu w mediach i w otoczeniu zewnętrznym,
4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami – organizacja spotkań, konferencji prasowych,
5) przekazywanie informacji o pracach i decyzjach organów Spółki wszystkim komórkom PR – S.A,
6) realizacja kampanii PR dla potrzeb poszczególnych Programów PR – S.A.

– Biuro Prawne
– Biuro Inwestycji
– Dział Kontroli Jakości Emisji.

W Pionie Korporacyjnym ulokowano: Biuro Kadr i Szkolenia, Biuro Administracyjne, Kancelarię Tajną Inspektorat BHP, Biuro Informatyki i Telekomunikacji, Biuro Produkcji Radiowej, Biuro Obsługi Technicznej, Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim Biuro Ekonomiczne, Biuro Finansów i Księgowości oraz Agencję Reklamy.

W przedstawionym projekcie z Pionów wyłączono stanowisko Głównego Księgowego Polskiego Radia – S.A., zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 Statutu Spółki, jako stanowisko kierownicze podporządkowane bezpośrednio Zarządowi Polskiego Radia, jednocześnie powierzając Głównemu Księgowemu nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości, organizacyjne ulokowanym w Pionie Korporacyjnym.

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, wchodzących w skład Dyrekcji Programowej i Pionu Programowego oraz Dyrekcji Korporacyjnej i Pionu Korporacyjnego zawierają tabele (w załączniku na dole strony).

Zarząd Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej w związku z planowaną reorganizacją nie przewiduje zwolnień grupowych pracowników

 

PION PROGRAMOWY

 

 

DYREKCJA PROGRAMOWA

 

 Do Dyrekcji Programowej należy koordynowanie działalność komórek organizacyjnych wchodzących w skład Dyrekcji Programowej oraz koordynowanie prac komórek organizacyjnych Pionu Programowego, przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Pionu Programowego

 

 

BIURO PROGRAMOWE

 

Dział Strategii i Planowania Programowego

Dział Koordynacji

Dział Statystyki i Dokumentacji Programowej

Dział Analiz Programowych

 • Zespół ds. analiz programowych
 • Zespół ds. Badań
 • Redakcja językowa
 • Redakcja ds. Łączności ze Słuchaczami

Dział Obsługi Prawnej

 

 

 • opracowywanie rocznej i wieloletnich strategii programowych, zawierających opis celów, struktury gatunkowej i zawartości poszczególnych programów
 • opiniowanie planów ramowych Programów PR – S.A.
 • koordynacja realizacji, zaakceptowanej przez Zarząd działalności programowej
 • statystyka merytoryczna i gromadzenie danych do rozliczenia zobowiązań wynikających z prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • przygotowywanie sprawozdań programowych dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • analizowanie audycji i Programów z punktu widzenia treści i formy i ich zgodności z przyjętą strategią programową
 • planowanie badań odbioru radiowego
 • gromadzenie opinii słuchaczy na temat poszczególnych audycji i Programów
 •  

 

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 

Zespół Wymiany Programowej

Sekcja EBU

Sekcja Obsługi Wyjazdów

Sekcja Konkursów Międzynarodowych

 

 • realizacja i nadzorowanie wykonania umów międzynarodowych o współpracy PR – S.A. z radiofoniami zagranicznymi
 • realizacja i nadzorowanie wykonania zadań wynikających z członkostwa PR – S.A.w Europejskiej Unii Nadawców (EBU)
 • koordynowanie i realizacja wymiany programów i usług radiowych z radiofoniami zagranicznymi, realizacja ofert wymiany i wzajemnych usług z radiofoniami – członkami EBU
 • działania na rzecz współpracy z polskojęzycznymi stacjami radiowymi
 • realizacja udziału PR – S.A. w międzynarodowych konkursach, festiwalach, konferencjach i imprezach
 • przygotowywanie programów pobytu gości zagranicznych w PR – S.A.

 

BIURO PROMOCJI

 

Dział Promocji Korporacyjnej

Dział Wydarzeń Promocyjnych i Reklamy

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Obsługi Mediów

 

 

 • opracowywanie długoterminowej strategii promocji marki Polskiego Radia
 • planowanie kampanii reklamowych dla poszczególnych Programów Polskiego Radia
 • zakup nośników kampanii reklamowych
 • pozyskiwanie patronów medialnych wydarzeń organizowanych przez PR – S.A.
 • prowadzenie polityki zamówień artykułów promocyjnych
 • nadzorowanie pracy sekcji promocji w Programach Polskiego Radia
 • dbałość o spójność identyfikacji wizualnej Polskiego Radia

 

 

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

 

 

 

 

 

PROGRAM 1

 

Dział Informacji, Publicystyki Gospodarczej i Sportu

 • Redakcja Wiadomości i Serwisu Kierowców
 • Redakcja Aktualności
 • Redakcja Gospodarcza
 • Redakcja Sportowa

Dział Kultury, Muzyki, Wiedzy i Społeczeństwa

 • Redakcja Kultury
 • Redakcja Wiedza i Społeczeństwo
 • Redakcja Muzyki

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji

 

 

 

 

Uniwersalny program informacyjno-publicystyczny o charakterze rodzinnym, realizujący wszystkie gatunki i formy radiowe, transmisje, słuchowiska, dyskusje.

 

PROGRAM 2

 

Redakcja Muzyczna

Redakcja Literacka

Redakcja Aktualności Kulturalnych

Redakcja Publicystyki Kulturalnej

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji    

 

 

Program poświęcony kulturze, muzyce poważnej, literaturze, nauce.

 

PROGRAM 3

 

Redakcja Aktualności

Redakcja Słowa

Redakcja Muzyczna

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji   

 

 

Program informacyjno-muzyczno-rozrywkowy

 

PROGRAM 4 RADIO BIS

Redakcja Edukacji, Wiedzy i Kultury

Redakcja Aktualności

Redakcja Muzyczna

Sekretariat Programowy

 • Sekcja Ramówki i Dokumentacji Programowej
 • Sekcja Produkcji, Realizacji i Oprawy Antenowej

Sekcja Promocji    

 

 

Program młodzieżowo-edukacyjny

 

RADIO POLONIA

Redakcja Angielska

Reakcja Białoruska

Redakcja Niemiecka

Redakcja Polska

Redakcja Rosyjska

Redakcja Ukraińska

Sekcja Reklamy i Promocji

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

 

 

Program dla zagranicy

 

NOWE MEDIA

 

Dział Produkcji Informatycznej i Multimedialnej

Redakcja Internetowa i Kanałów Tematycznych

Dział Komunikacji Mobilnej

Dział Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Radiowa produkcja i dystrybucja multimedialna, serwis internetowy

 

ARCHIWUM POLSKIEGO RADIA

 

Redakcja Dokumentacji, Informacji i Archiwizacji

Dział Techniczno-Realizacyjny

Dział Fonoteki Muzycznej i Słownej

Dział Biblioteki

Archiwum Akt

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Magazyn Nośników Czystych

 

 

Tworzenie, obsługa i udostępnianie zbiorów

 

 

RADIOWE CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTU

 

 

 

INFO-RADIO w organizacji

 

 

Program informacyjno-polityczny. Radio obywatelskie.

 

 

INFORMACYJNA AGENCJA RADIOWA

 

 

 

Produkcja i dystrybucja serwisu informacyjnego

 

 

NACZELNA REDAKCJA PROGRAMÓW KATOLICKICH

 

Audycje religijne. Realizacja porozumienia zawartego z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski

 

REDAKCJA AUDYCJI RELIGIJNYCH

 

Audycje religijne. Realizacja porozumienia zawartego z Polską Radą Ekumeniczną

 

 

STUDIO REPORTAŻU I DOKUMENTU

 

 

Produkcja reportażu, audycji dokumentalnych i artystycznych

 

 

RADIOWE CENTRUM NAGRAŃ

 

 

RADIOWA AGENCJA NAGRAŃ I KONCERTÓW

 

Radiowa Agencja Fonograficzna

   Dział Repertuarowy

   Dział Produkcji

Wydział Zarządzania Studiami Nagraniowymi

Dział Handlowo-Promocyjny i Ekonomiczny

 

 

·         opracowywanie fonograficznych projektów wydawniczych (w tym analiza ekonomiczna i plan biznesowy poszczególnych projektów)

·         prowadzenie Katalogu Fonograficznego PR – S.A.

·         koordynacja działalności koncertowej w studiach im. W. Lutosławskiego i A.Osieckiej

·         kompleksowa organizacja nagrań muzycznych w studiach nagraniowych

·         organizacja koncertów

·         dokonywanie rejestracji w Warszawie i terenie Polski imprez muzycznych (koncertów, konkursów, festiwali)

·         kompleksowa realizacja eksperymentalnych form radiowych zlecanych przez Programy PR – S.A.

·         opracowywanie strategii promocji wydawnictw fonograficznych

·         promocja i reklama studiów nagraniowych i koncertowych PR – S.A.

sprzedaż licencji w uzgodnieniu z Dyrekcją Programową

 

 

TEATR POLSKIEGO RADIA

 

 

Produkcja słuchowisk i innych form udramatyzowanych

 

 

RADIOWE CENTRUM KULTURY LUDOWEJ

 

 

Animacja i popularyzacja kultury ludowej, produkcja audycji artystycznych

 

POLSKA ORKIESTRA RADIOWA

 

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

 

CHÓR POLSKIEGO RADIA W KRAKOWIE

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

ORKIESTRA KAMARALNA POLSKIEGO RADIA ‘AMADEUS’ w POZNANIU

 

 

Koncerty i nagrania archiwalne

 

Jak widać, redakcji esperanckiej rzeczywiście w tym schemacie nie ma. Ale co więcej: nie ma tam również komórki o nazwie Centrum Historii Polskiego Radia. Za dużo trzeba by mówić o PRL?

Ciekawe, co się stanie z gigantycznym archiwum i dorobkem naukowym wielkiego radiowca, prof. dr Macieja Kwiatkowskiego; nawiasem mówiąc, jednego z czołowych działaczy „Solidarności” w Polskim Radiu.

Ech, tfu. Nie ma o czym właściwie mówić. Nawet mi się nie chce wstawiać antypisowskiej grafiki. Śmiecie mentalne, i tyle.

Reklamy

20 myśli w temacie “Polskie Radio: przystanek na drodze do grobu

 1. Chyba Janina Paradowska powiedziała, że Kaczyńscy wciąż tkwią w 1992 roku. Wzmacnianie redakcji „wschodnich” (w celu… właśnie, jakim? ideologicznym?) miałoby sens wtedy, gdy jeszcze resztki po ZSRR były silne, a na Białorusi i Ukrainie można było sporo zrobić. Teraz trzeba byłoby raczej serwisy internetowe zakładać…

  @ Olgierd: wychodząc z Twojego założenia PR ma nadawać tylko po polsku, a jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć o krainie między Bugiem i Odrą, to niech się bambus jeden języka nauczy.

  Mimo że esperanto mnie nie interesuje, to nie widzę cienia logiki w likwidowaniu tej redakcji. Może i jej audycje trafiają tylko do 5548 osób, ale co wobec tego powiedzieć o redakcji białoruskiej? Że niby Łukaszenka nie pozwala na wysyłanie listów? To co począć z redakcją ukraińską, gdzie jeszcze mniej listów przychodzi, a Ukraina jest już wolna?

  Polubienie

 2. @Azrael: dzięki. Moje gapiostwo. Ustawiłem 2. A co do meritum – coś mi się kolebie po mózgu sprzed lat jakichś 50… Jakieś teorie o transmisji ideologii partii do mas… Jakieś rozważania o bazie i nadbudowie i partyjności sztuki… Deja vu?

  Polubienie

 3. Proszę sobie, Panie Bogdanie, ustawić większą ilość linków…. można w ustawieniach zmienić, żeby np. przepuszczał wpisy do 3. linków…

  A co do meritum wpisu… wie Pan… nie ma jak NASZA historia… i radio ma służyć propagandzie…

  A.

  Polubienie

 4. Pawełku: właśnie tak jest, jak się słusznie domyślasz. To dość niewygodne rozwiązanie, bo sensowne wpisy nikną w morzu spamu i czasem je – przez nieuwagę – przepuszczam.

  Polubienie

 5. Z innej beczki – technicznej. Jeden mój komentarz wszedł od razu, a drugi oczekuje na zatwierdzenie? Czyżby WordPress filtrował wpisy z linkami?

  Polubienie

 6. @Olgierd – pomyłka. Radio Esperanto było przez dziesięciolecia najpopularniejszą stacją esperancką na świecie, której słuchały niezliczone tysiące ludzi na wszystkich kontynentach. Wkład tego radia w popularyzację języka, a przy okazji i naszego kraju, jest przeogromny. Koszt działania w porównaniu z efektami jest wprost znikomy.
  Wprawdzie dzisiaj radio nie ma już takiego znaczenia, bo jest Internet, a języki sztuczne nie są już tak atrakcyjne, jak kiedyś, ale to ciągle nasz ważny wkład do światowej kultury – w końcu Zamenhof kojarzy się z Polską. Pomysł likwidacji jest po prostu chory i dopatruję się obrzydliwych motywacji.

  Polubienie

 7. Fraglesi, a jak szybko zacząłeś mówić? Ja zaczynałem pracę w Polskim Związku Esperantystów w 1983 r. i musiałem szybko opanować język. Po 3 miesiącach dość intensywnej pracy mówiłem jako tako, po pół roku całkiem dobrze.
  Wprawdzie od parunastu lat jeszcze już w zasadzie tylko okazjonalnym czytaczem esperanckich materiałów, teraz głównie w Internecie, ale gdy niedawno musiałem pogadać z Anglikiem, nie miałem większych problemów.
  I jeszcze pewna ciekawostka – mój stary wpis w blogu: http://glosa.blox.pl/2005/07/A-moze-Esperanto.html

  Polubienie

 8. Ale dlaczego radio ma nadawać w esperanto??
  Podejrzewam, że te 5548 listów to akurat wypada po jednym na każdego uczącego się (na świecie) – pytanie więc: dlaczego mamy do tego dopłacać i którą część kraju zamieszkuje ew. mniejszość władająca tym językiem w domu?
  Niech się ludzie uczą czego chcą i w jakim języku chcą ale dlaczego miałbym – z podatków, abonamentów itd. – dopłacać do konkretnej grupy uczących się jakiegoś tam języka?

  Polubienie

 9. Z drugiej strony czy esperantyści (zwłaszcza ci młodsi i zinterneceni) korzystają z radia polonia po esperancku ? Ja, a uczę się od jakiegoś czasu tego wspaniałego języka, korzystam z serwisów internetowych ( np lernu.net) ściągam podcasty (radio verda) a do pogadania używam skype.

  To tak na marginesie, bo swoją drogą to co się dzieje w mediach publicznych to wielka żenada.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.